„Mix idė­jos“ per­si­kraus­tė, pra­plė­tė ir at­nau­ji­no asor­ti­men­tą

Plun­giš­kiai, sie­kian­tys at­nau­jin­ti na­mus, ži­no­, kad bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių vi­sa­da ras par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, įsi­kū­ru­sio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 ir Tel­šių g. 19. Pas­ta­ro­ji, anks­čiau vei­ku­si Kal­niš­kių g. , rug­sė­jo pra­džio­je per­si­kė­lė į mies­to cen­trą ir pir­kė­jų lau­kia Tel­šių g. 19, prie „Ba­lio­ma­gi­jos“.

Be per­si­kraus­ty­mo, yra ir dau­giau nau­jo­vių – pra­plės­tas ir at­nau­jin­tas asor­ti­men­tas. Par­duo­tu­vė­je pir­kė­jų lau­kia di­de­lis įvai­rių in­ter­je­ro puoš­me­nų – sėd­mai­šių, ži­bin­tų, žva­ki­džių, va­zų, nuo­trau­kų rė­me­lių, dai­li­nin­kų Do­mo ir Juo­zo Kaz­ra­gių pa­veiks­lų – pa­si­rin­ki­mas.
Klien­tai „Mix idė­jo­se“ iš­si­rinks dai­lias ža­liu­zes, ri­ti­ni­nes užuo­lai­das („ro­le­tus“), tin­kle­lius, sau­gan­čius nuo uo­dų. Vi­sa tai – už tik­rai ne­di­de­lę kai­ną. Be to, pir­kė­jų pa­to­gu­mui dar­buo­to­jas ga­li at­vyk­ti į na­mus ir ne­mo­ka­mai iš­ma­tuo­ti, ko­kio dy­džio ža­liu­zės, ri­ti­ni­nės užuo­lai­dos ar tin­kle­lis tu­ri bū­ti.

Nie­kam ne nau­jie­na, kad par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, be stan­dar­ti­nių sve­tai­nės, mie­ga­mo­jo, vir­tu­vės, prieš­kam­ba­rio bal­dų, ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir ne­stan­dar­ti­nių. Bal­dams su­tei­kia­ma dve­jų me­tų ga­min­to­jo ga­ran­ti­ja. Bal­dai ir ki­tos pre­kės į pir­kė­jo na­mus at­ve­ža­mi, o, esant pa­gei­da­vi­mui, – ir su­renkami ne­mo­ka­mai.
Be to, šio­se par­duo­tu­vė­se bū­si­mi ar esa­mi tė­ve­liai ga­li nu­si­pirk­ti lo­vy­tę su čiu­ži­nu­ku sa­vo ma­žy­liui. „Mix idė­jo­se“ ra­si­te ir pa­gal­vių, skir­tų nėš­čio­sioms, žin­dan­čioms ma­moms.
Jei abe­jo­ja­te dėl sa­vo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, bal­dus ga­li­te įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai, o iki Nau­jų­jų me­tų – ir be jo­kio pa­bran­gi­mo.
Par­duo­tu­vės „Mix idė­jos“ įsi­kū­ru­sios J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 (prie­šais pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma XX“) ir Tel­šių g. 19 (prie par­duo­tu­vės „Ba­lio­ma­gi­ja“). Dar­bo lai­kas: I–V nuo 10 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Bal­dus ir ki­tas pre­kes ga­li­ma pa­ma­ty­ti so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je „Mix idė­jos“. Jei ky­la klau­si­mų, skam­bin­ki­te tel. 8 670 34 282.